October 26, 2021
Europe/Istanbul timezone

Uluslararası Açık Erişim Haftası

Bu yılın teması, Açık Erişimin çok önemli bir bileşeni olduğu, geçtiğimiz günlerde yayımlanan UNESCO'nun Açık Bilim üzerine Tavsiyeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. UNESCO'nun 193 üye ülkesinin temsilcileri tarafından yapılan müzakerenin ardından taslak halinde dağıtılan Tavsiye, hibenin olağan bir şekilde açık olduğu bir gelecek peşinde koşarken eşitliğin önemini güçlü bir ifadeyle dile getirmekte ve bunu merkeze almaktadır.

Geleneksel bilim topluluğunun ötesinde, Açık Bilim, Yerli Halklar ve yerel topluluklar ve uygun olduğu şekilde farklı ülke ve bölgelerden sosyal aktörler dahil olmak üzere bir bütün olarak bilim camiasının, çeşitli araştırma topluluklarının ve bilim adamlarının, ayrıca daha geniş kamuoyu ve bilgi sahiplerinin ihtiyaçlarını ve epistemik çoğulculuğunu destekleyen çeşitli bilgi, uygulama, iş akışları, diller, araştırma çıktıları ve araştırma konularını kapsamalıdır (UNESCO’nun Açık Bilim Üzerine Tavsiyeleri, Sayfa 7).

Açık Bilim konusunda küresel standartları ilk defa ortaya koyan bir çerçeve olarak tanımlanabildiğimiz UNESCO Tavsiyeleri, açık araştırma uygulamalarının faaliyete geçmesinde dünya çapındaki hükümetler için önemli bir rehber niteliğinde olacaktır. Bu yılın “Bilgiyi Nasıl Açık Hale Getirdiğimiz Önemlidir: Yapısal Eşitlik Oluşturmak” teması, Tavsiyenin, tüm bilgi üreticileri ve tüketicileri için adil katılım çağrısını vurgulamaktadır.

Açık Bilim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden araştırmacılar arasında eşitliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamalıdır çünkü, konum, milliyet, ırk, yaş, cinsiyet, gelir, sosyo-ekonomik statü, meslek, alan, dil, din, engellilik, etnik köken veya göçmenlik durumu veya diğer herhangi bir nedenden bağımsız olarak bilimsel girdi ve çıktıların adil ve karşılıklı paylaşımını ve hem bilgi üreticileri hem de tüketicilerin bilimsel bilgiye eşit erişimini sağlar. UNESCO’nun Açık Bilim Üzerine Tavsiyeleri, Sayfa 7).

Uluslararası Açık Erişim Haftası, daha geniş bir topluluğun, açıklığı araştırma için standart hale getirmek ve eşitliğin bu çalışmanın merkezinde olmasını sağlamak için harekete geçme konusunda koordine etmesi için mükemmel bir dönemdir. Bu yılki Açık Erişim Haftası 25 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Organizatörler, yıl içinde uygun oldukları bir dönemde bu yılın teması üzerine tartışmalara ev sahipliği yapmaya ve eylemde bulunmaya ve bu temayı ve etkinlikleri kendi yerel bağlamlarına uyarlamaya teşvik edilmektedir. Bu durum, özellikle dünyanın dört bir yanındaki ülkeler COVID-19 nedeniyle değişen düzeylerde aksamalarla ve iklim değişikliği nedeniyle artan aksamalarla karşı karşıya kaldığı için önem taşımaktadır.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, yıl boyunca tutarlı bir şekilde önceliklendirilmeli ve altyapımızın nasıl oluşturulduğundan topluluk tartışmalarını nasıl düzenlediğimize ve kullandığımız yönetişim yapılarına kadar açık topluluk dokusuna entegre edilmelidir. Uluslararası Açık Erişim Haftası, topluluklar arasında ve topluluklar içinde bu ortak tasarımı kolaylaştırabilecek yeni diyaloglar kurmak, yeni bağlantılar oluşturmak ve bilgiyi açık hale getirmek amacıyla her yıl gerçekleşmesi gereken oturumlar ve aktiviteler için daha adil temeller oluşturmak adına önemli bir fırsattır.